Danh sách 9 cách tìm số lớn số bé hot nhất

Kiến thức bổ ích được tổng hợp khách quan về cách tìm số lớn số bé hay nhất và đầy đủ nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn bạn làm dễ dàng nhất.

1. Cách giải:

Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = Số lớn – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

2. Một số bài toán.

Bài 1. Tìm hai số có tổng bằng 94 và hiệu bằng 12.

Hai lần số bé là:

94 – 12 = 82

Số bé là:

82 : 2 = 41

Số lớn là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An và Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ Hai 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ Hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ Hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số có hiệu bằng 47, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Xem thêm: Tổng hợp 9 cách lắp con quay beyblade hot nhất bạn cần biết

Theo đề bài ta có:

Số thứ nhất + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số cần tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn cần tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là 102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. Hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo thứ hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải bài toán bằng hai cách?

Giải:

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thứ hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao thứ hai: 82kg.

Bài 7. Hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp thứ hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Xem thêm: Danh sách 3 cách để trở nên lạnh lùng hay nhất

Nếu thêm vào hộp thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp thứ hai 17 viên bi thì tổng số bi của hai hộp sẽ là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp thứ nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi

Cách 2.

Số bi của hộp thứ nhất nhiều hơn số bi của hộp thứ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số có tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số và tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn phải là số có 3 chữ số và số bé phải là số có 2 chữ số.

Vậy hiệu hai số cần tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số bé là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm hai số lẻ có tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và có số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vậy hiệu của hai số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần tìm bằng:

176 – 10 = 166

Xem thêm: Danh sách 16 cách kích hoạt thẻ vpbank tốt nhất bạn nên biết

Số bé cần tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn cần tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. Tổng số tuổi hiện nay của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Cách nay hai năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng hai tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện nay là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện nay là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. Có hai xe chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5. Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài 6. Hai thùng có tất cả 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là 10l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ liên tiếp là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của hai số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 10 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.

Top 9 cách tìm số lớn số bé tổng hợp bởi Bản Tin Nội Thất

Bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 4.8 (792 vote)
 • Tóm tắt: – Xác định số lượng hình tam giác và hình vuông. – Lấy số lớn chia cho số bé rồi viết theo mẫu. Lời giải chi tiết: Cách giải : Số hình vuông …

Cách tìm số bé, số lớn khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 4.69 (574 vote)
 • Tóm tắt: Cách tìm số bé, số lớn khi biết tổng và hiệu của hai số đó. câu hỏi 392060 – hoidap247.com.

Xem thêm: Danh sách 13 thịt trâu bao nhiêu calo tốt nhất hiện nay

Giải toán lớp 4 Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.4 (219 vote)
 • Tóm tắt: Nó giúp em: Xác định “số nào” lớn, “số nào” bé. Đề bài đã cho những gì? Ta cần phải tìm những gì? Định hướng cách giải bài toán (dạng toán, các bước tính). Do …

Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số

 • Tác giả: giaitoan.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.06 (337 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn: Để giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó, ta thực hiện các bước sau: + Bước 1 …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ cách đăng gif lên facebook hay nhất bạn cần biết

Phương pháp tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Phương pháp tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Tác giả: giasuviet.net.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.92 (456 vote)
 • Tóm tắt: Cách 1: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2; Số bé = Tổng – Số lớn = Số lớn – Hiệu. Cách 2:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình được học tâp trong môi trường tốt nhất và đang muốn tìm được gia sư Tiểu học tại nhà giỏi và tâm huyết với nghề. Hãy đến với trung tâm gia sư Hà Nội là dịch vụ tốt nhất hiện nay. Với đội ngũ gia sư môn Toán là …

Bài tập Toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.74 (326 vote)
 • Tóm tắt: Tìm hai số đó. Hướng dẫn giải. Số lớn là: (70 + 10) : 2 = 40. Số bé là: 40 – 10 = 30. Đáp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 18. Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của 3 bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng số cây của Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn …

Xem thêm: Tổng hợp 15 cách uống thuốc tránh thai hàng ngày 21 viên hot nhất bạn cần biết

Kiến thức cơ bản toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé chi tiết nhất

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 3.57 (389 vote)
 • Tóm tắt: Bước 2: Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé thì ta sẽ lấy số lớn chia cho … Để qua đó giúp bé làm chủ tư duy toán học từ nhỏ một cách hiệu quả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với việc học cùng Monkey Math không chỉ đơn thuần là việc học theo hướng truyền thụ kiến thức, mà yêu cầu lớn hơn trong việc bé phải hiểu, tư duy, sáng tạo và tự giải quyết vấn đề. Để qua đó giúp bé làm chủ tư duy toán học từ nhỏ một cách hiệu quả …

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu: Lý thuyết, Quy tắc và Bài tập

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu: Lý thuyết, Quy tắc và Bài tập
 • Tác giả: dinhnghia.com.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 3.33 (243 vote)
 • Tóm tắt: Số bé = (tổng – hiệu) : 2 · Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là một trong những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong chương trình Toán học lớp 4. Để giúp các bạn nắm được lý thuyết, bài tập cũng như quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu, trong bài …

Cách giải dạng toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé lớp 3

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.09 (562 vote)
 • Tóm tắt: Bước 2: Lấy chu vi của hình lớn hơn chia cho chu vi của hình nhỏ hơn. Ví dụ: Chu vi của hình tứ giác MNPQ gấp mấy lần chu vi của hình tam giác ABC ? Giải: Chu …

Nguồn: https://bantinnoithat.com
Danh mục: Toplist

Recommended For You