Danh sách 10+ menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách hot nhất hiện nay

Chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả về menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách hay nhất và đầy đủ nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn bạn làm dễ dàng nhất.

Câu 1: Thể đồng hợp là gì?

 • A. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp.
 • B. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp trội.
 • C. Cá thể mang một số cặp gen đồng hợp trội, một số cặp gen đồng hợp lặn.
 • D. Cá thể mang các gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.

Câu 2: Ở thực vật, ngoài phép lai phân tích còn có phương pháp nào khá để xác định kiểu gen của cá thể đồng hợp trội?

 • A. Tự thụ phấn.
 • B. Lai với bố mẹ .
 • C. Lai thuận nghịch.
 • D. Quan sát bằng kính hiển vi.

Câu 3: Hai cá thể thuần chủng tương phản do 1 gen quy định. Muốn xác định cá thể nào mang tính trạng trội hay lặn người ta

 • A. cho lai trở lại.
 • B. cho tự thụ phấn.
 • C. cho giao phối với nhau hoặc đem lai phân tích.
 • D. cho lai thuận nghịch.

Câu 4: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách:

 • A. lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau.
 • B. lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.
 • C. lai giữa cơ thể đồng hợp với cá thể mang kiểu hình lặn.
 • D. lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Câu 5: Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích:

 • A. AA × AA
 • B. Aa × Aa
 • C. AA × Aa
 • D. Aa × aa

Câu 6: Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

 • A. kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 • B. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 • C. kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
 • D. kiểu gen của tất cả các tính trạng.

Câu 7: Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là:

 • A. Đồng tính trung gian
 • B. Đồng tính trội
 • C. 1 trội : 1 trung gian
 • D. 1 trội : 1 lặn

Câu 8: Muốn tiến hành phép lai phân tích người ta cho đối tượng nghiên cứu

 • A. Quan sát NST dưới kính hiển vi điện tử
 • B. Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng
 • C. Lai với F1
 • D. Lai trở lại với bố mẹ

Xem thêm: Top 10+ trẻ sơ sinh có nên cắt tóc máu không tốt nhất bạn nên biết

Câu 9: Xét tính trạng màu sắc hoa:

A: hoa đỏ a: hoa trắng

Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P tự thụ phấn, F1 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng.

Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là:

 • A. 1 AA : 1 Aa.
 • B. 1 Aa : 1 aa.
 • C. 100% AA.
 • D. 1 AA : 2 Aa : 1 aa.

Câu 10: Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

 • A. kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 • B. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 • C. kiểu gen của tất cả các tính trạng.
 • D. kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

Câu 11: Muốn tiến hành phép lai phân tích, người ta cho đối tượng nghiên cứu

 • A. Lai với bố mẹ.
 • B. Lai với F1.
 • C. Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng.
 • D. Tự thụ phấn.

Câu 12: Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:

 • A. Chỉ có 1 kiểu hình
 • B. Có 2 kiểu hình
 • C. Có 3 kiểu hình
 • D. Có 4 kiểu hình

Câu 13: Muốn phát hiện một cặp alen nào đó ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

 • A. Lai tương đương.
 • B. Lai với bố mẹ.
 • C. Lai phân tích.
 • D. Quan sát dưới kính hiển vi.

Xem thêm: Top 10+ cách lưu dữ liệu trên google drive tốt nhất bạn nên biết

Câu 14: Muốn phát hiện một cặp alen nào đó ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp người ta sử dụng phương pháp nào sau đây

 • A. Lai xa kèm đa bội hoá
 • B. Quan sát NST dưới kính hiển vi điện tử
 • C. Lai phân tích
 • D. Lai thuận nghịch

Câu 15: Nếu tiếp tục lai phân tích cơ thể F1 (Aa – dài), kiểu hình thu được của đời sau là:

 • A. 1 dài : 2 ngắn
 • B. 1 dài : 1 ngắn
 • C. 3 dài : 1 ngắn
 • D. 1 dài : 3 ngắn

Câu 16: Phép lai nào sau dây được gọi là phép lai phân tích?

 • A. Aa x Aa.
 • B. Aa x AA.
 • C. Aa x aa.
 • D. AA x Aa.

Câu 17: Một gen quy định một tính trạng, tính trạng là trội hoàn toàn, muốn nhận biết một cá thể là đồng hợp hay dị hợp về tính trạng đang xét, người ta có thể tiến hành các thí nghiệm nào dưới đây?

1. Lai phân tích.

2. Cho ngẫu phối các cá thể cùng lứa.

3. Tự thụ phấn.

 • A. 1, 2.
 • B. 1, 3.
 • C. 2, 3.
 • D. 1, 2, 3.

Câu 18: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được kết quả F2 là:

 • A. 75% quả đỏ : 25% quả vàng
 • B. Toàn quả đỏ
 • C. 50% quả vàng : 50% quả đỏ
 • D. Toàn quả vàng

Xem thêm: Danh sách 9 cách đổi mật khẩu discord hay nhất bạn cần biết

Câu 19: Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:

 • A. P: AaBb × aabb
 • B. P: AaBb × AABB
 • C. P: AaBb × AAbb
 • D. P: AaBb × aaBB

Câu 20: Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn, người ta thực hiện cách sau:

 • A. Cho lai phân tích giữa cơ thể mang tính trạng này với cơ thể mang tính trạng kia
 • B. Cho lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có tínhtrạng khác nhau, tính trạng nào xuất hiện ở F1 là tính trội
 • C. Cho các cây thuần chủng tự thụ và theo dõi qua nhiều thế hệ
 • D. Cách A, B đều đúng

Câu 21: Ý nghĩa của tương quan trội lặn là:

 • A. Tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao
 • B. Xác định các tính trạng mong muốn
 • C. Phải kiểm tra độ thuần chủng của giốngnhằmtránh sự phân li tính trạng (ở F1) làm ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng.
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 22: Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen như thế nào?

 • A. Kiểu gen đồng hợp.
 • B. Kiểu gen dị hợp
 • C. Kiểu gen đồng hợp trội.
 • D. Kiểu gen dị hợp hai cặp gen.

Câu 23: Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra làm xuất hiện tính trạng xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta phải làm gì?

 • A. Kiểm tra độ thuần chủng của giống.
 • B. Lai với giống thuần chủng.
 • C. Lai với bố mẹ.
 • D. Lai thuận nghịch.

Câu 24: Muốn F1 xuất hiện đồng loạt 1 tính trạng, kiểu gen của P là:

 • A. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.
 • B. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa hoặc AA x aa.
 • C. AA x AA hoặc AA x aa hoặc aa x aa.
 • D. AA x aa hoặc AA x Aa hoặc aa x aa.

Câu 25: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) trội hoàn toàn so với quả vàng (a). Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. Cơ thể mang kiểu hình trội sẽ có kiểu gen:

 • A. AA (quả đỏ)
 • B. Aa (quả đỏ )
 • C. aa (quả vàng)
 • D. Cả AA và Aa

Câu 26: Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. Lai phân tích cây có màu hoa đỏ ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình

 • A. 1 đỏ, 1 hồng
 • B. 1 hồng, 1 trắng
 • C. Toàn đỏ
 • D. Toàn hồng

Câu 27: Vì nguyên nhân nào sau đây phép lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai

 • A. Vì dựa vào tỉ lệ phân ly kiểu gen ở FB có thể biết được tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu
 • B. Vì kết quả phân li kiểu hình ở FB hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu
 • C. Vì phương pháp này đơn giản và ưu thế nhất
 • D. Vì phương pháp này thường xảy ra sự phân tính kiểu hình

Top 18 menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách tổng hợp bởi Bản Tin Nội Thất

Menđen đã tiến hành trên đối tượng nào để thực hiện các thí nghiệm của mình

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.91 (863 vote)
 • Tóm tắt: 11. Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen như …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách nào?

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.71 (229 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. A. lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau. B. lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 4.55 (282 vote)
 • Tóm tắt: Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. Ví dụ: Đậu …

Đề kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội người ta sử dụng phép lai gì

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 4.21 (499 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính. Ý nghĩa của phép lai phân tích:.

Xem thêm: Top 10+ cách sinh sản của trùng giày hot nhất

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.15 (300 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Chọn D …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.85 (416 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D …

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 3 có đáp án năm 2021 mới nhất

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.49 (518 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách nào?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.21 (360 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách … lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.03 (474 vote)
 • Tóm tắt: Một gen quy định một tính trạng, muốn nhận biết một cá thể là đồng hợp hay dị hợp về tính trạng đang xét, người ta thường tiến hành. 1. Lai phân tích;.

Xem thêm: Top 11 ensure gold giá bao nhiêu hot nhất hiện nay

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.97 (192 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách: … Menden tiến hành lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.89 (69 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 2.68 (92 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách D. lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa:

 • Tác giả: toanhoc.org
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 2.6 (121 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa: A. hai cá thể có kiểu hình trội với nhau. B. hai cá thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính …

Xem thêm: Bật mí 7 các trường thcs ở hậu giang hot nhất

Top 9 menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách đầy đủ nhất

 • Tác giả: lambaitap.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 2.4 (80 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 2.31 (70 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D …

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 2.21 (185 vote)
 • Tóm tắt: + Xác định được tính trạng do một cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định. Nguyễn Thị Huyền. Chia sẻ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử. Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách A. lai giữa hai cơ

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.27 (128 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D.

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 ôn thi, ôn vào 10, Bài 2 có đáp án: Lai một cặp tính trạng (Phần 4)

 • Tác giả: suckhoecuocsong.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.14 (176 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: D vì Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình …

Nguồn: https://bantinnoithat.com
Danh mục: Toplist

Recommended For You

Tổng hợp 10+ menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách tốt nhất hiện nay

Chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả về menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách đầy đủ và vô cùng thú vị được biên soạn bởi bantinnoithat, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Bài 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (TIẾP THEO)

PHÉP LAI PHÂN TÍCH

Câu 1: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 1. lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau.
 2. lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.
 3. lai giữa cơ thể đồng hợp với cá thể mang kiểu hình lặn.
 4. lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Lai phân tích là:

 1. là phép lai giữa cá thể mang tính trạng lặn với cá thể mang tính trạng lặn
 2. là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp với cá thể mang tính trạng lặn
 3. là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn
 4. là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Muốn tiến hành phép lai phân tích người ta cho đối tượng nghiên cứu

 1. Lai với F1
 2. Quan sát NST dưới kính hiển vi điện tử
 3. Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng
 4. Lai trở lại với bố mẹ

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể đồng hợp lặn về các tính trạng tương ứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Phép lai …(I)… là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra …(II)… của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay không thuần chủng.cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang …(III)…

I, II, III lần lượt là:

 1. một cặp tính trạng, kiểu hình, kiểu gen không thuần chủng
 2. phân tích, kiểu gen, tính trạng lặn
 3. hai cặp tính trạng, các cặp tính trạng, kiểu gen thuần chủng
 4. một cặp hoặc hai cặp tính trạng, nhân tố di truyền, tính trạng lặn và tính trạng trội

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay không thuần chủng cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang tính trạng lặn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Lai phân tích là phép lai:

 1. Thay đổi vai trò của bố mẹ trong qua trình lai dể phân tích vai trò của bố và mẹ trong quá trình di truyền các tính trạng
 2. Giữa 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội với một cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn
 3. Giữa 1 cá thể mang kiểu gen dị hợp với 1 cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn
 4. Giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Lai phân tích là phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Lai phân tích là phép lai:

 1. Giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn.
 2. Giữa cá thể đồng hợp trội với cá thể đồng hợp lặn.
 3. Giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
 4. Giữa cá thể dị hợp trội với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Lai phân tích là phép lai: Giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Phép lai phân tích là phép lai giữa những cá thể có kiểu hình nào với nhau:

 1. Trội với lặn.
 2. Trội với trội.
 3. Lặn với lặn
 4. Cả A với C

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích là phép lai giữa những cá thể có kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là:

 1. Lai phân tích.
 2. Tạo giống mới.
 3. Tạo dòng thuần chủng.
 4. Lai hữu tính.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là lai phân tích.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Thế nào là lai phân tích:

 1. Là phép lai giữa các cá thể mang kiểu gen dị hợp.
 2. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
 3. Là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng lặn.
 4. Là phép lại giữa các cá thể mang tính trạng trội.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Lai phân tích là phép lai: Giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?

I. Aa × aa; II. Aa × Aa; III. AA × aa; IV. AA × Aa; V. aa × aa.

A. I, III, V

B. I, III

C. II, III

D. I, V

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Các phép lai phân tich là: I, III.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích:

 1. AA × AA
 2. Aa × Aa
 3. AA × Aa
 4. Aa × aa

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Aa × aa là phép lai phân tích

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:

 1. Chỉ có 1 kiểu hình
 2. Có 2 kiểu hình
 3. Có 3 kiểu hình
 4. Có 4 kiểu hình

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì con lai chỉ có 1 kiểu hình.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là:

 1. Đồng tính trung gian
 2. Đồng tính trội
 3. 1 trội : 1 trung gian
 4. 1 trội : 1 lặn

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Cơ thể mang tính trội không thuần chủng (Aa) lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là: 1 trội : 1 lặn (1Aa : 1aa)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Trong lai phân tích làm thế nào để biết cá thể mang tính trạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp?

 1. Nếu thế hệ lai đồng tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp
 2. Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp
 3. Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp
 4. Cả A và C đều đúng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Trong lai phân tích: Nếu thế hệ lai phân tính chứng tỏ cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp, đồng tính chứng tỏ cá thể đem lai là đồng hợp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

 1. Toàn quả đỏ
 2. Toàn quả vàng
 3. Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng
 4. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P: AA x aa

F1: 100% Aa (Toàn quả đỏ)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Lấy cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được kết quả :

 1. 112 cây quả đỏ : 125 cây quả vàng
 2. 108 cây quả đỏ : 36 cây quả vàng
 3. Toàn cây quả đỏ
 4. Toàn cây quả vàng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P: AA x aa

F1: 100% Aa (Toàn quả đỏ)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính

 1. P: AA × aa
 2. P: AA × AA
 3. P: Aa × aa
 4. P: aa × aa

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai cho kết quả ở con lai không đồng tính là Aa × aa → Aa : aa

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Ý nghĩa của phép lai phân tích:

 1. nhằm xác định kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 2. nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
 3. nhằm xác định kết quả ở thế hệ con.
 4. nhằm xác định tính trạng của cá thể mang tính trạng trội.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm:

 1. Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp
 2. Để nâng cao hiệu quả lai
 3. Để tìm ra các cá thể đồng hợp trội
 4. Để tìm ra các cá thể đồng hợp lặn

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm: Để tìm ra các cá thể đồng hợp trội

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

 1. kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 2. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 3. kiểu gen của tất cả các tính trạng.
 4. kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm: Bật mí 12 cách cúng sao kế đô năm 2022 bạn nên biết

Câu 21: Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:

 1. Phân tích cơ thể lai
 2. Tạp giao
 3. Lai phân tích
 4. Lai thuận nghịch

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp lai phân tích

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Muốn phát hiện một cặp alen nào đó ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp người ta sử dụng phương pháp nào sau đây

 1. Lai xa kèm đa bội hoá
 2. Quan sát NST dưới kính hiển vi điện tử
 3. Lai phân tích
 4. Lai thuận nghịch

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Người ta sử dụng phép lai phân tích để biết được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội đó là đồng hợp hay dị hợp

VD: Nếu là đồng hợp: AA × aa → 100% Aa → F1 đồng hình

Nếu là dị hợp: Aa × aa → 50% Aa : 50% aa → F1 phân ly 1:1

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Lai phân tích nhằm mục đích:

 1. kiểm tra kiểu gen
 2. kiểm tra kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
 3. xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
 4. kiểm tra kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội .

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Lai phân tích nhằm mục đích: xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Để xác định độ thuần chủng của giống, cần thực hiện phép lai nào?

 1. Tự thụ phấn
 2. Giao phấn.
 3. Lai phân tích
 4. Lai với cơ thể đồng hợp khác.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Để xác định độ thuần chủng của giống, cần thực hiện phép lai phân tích

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở F2 trong phép lai của Menđen, ta sẽ thu được kết quả nào sau đây?

 1. 100% có kiểu gen giống nhau
 2. 1/2 cá thể Fb có kiểu gen giống F1.
 3. 2/3 cá thể Fb có kiểu gen giống F1.
 4. 1/3 cá thể Fb có kiểu gen giống F1.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Các cá thể có kiểu hình trội F2 trong phép lai của Menđen gồm: 1/3 AA : 2/3 Aa

Lai phân tích: AA × aa → 100% Aa

Lai phân tích: Aa × aa → 1/2 Aa : 1/2 aa

→ Fb: 1/3 Aa : 2/3 × (1/2 Aa : 1/2 aa) = 2/3 Aa : 1/3 aa

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được kết quả F2 là:

 1. 75% quả đỏ : 25% quả vàng
 2. Toàn quả đỏ
 3. 50% quả vàng : 50% quả đỏ
 4. Toàn quả vàng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P Lai phân tích: AA × aa → 100% Aa

Tự thụ phấn: Aa × Aa → 1AA: 2Aa: 1aa

Kiểu hình: 75% quả đỏ : 25% quả vàng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:

 1. P: AaBb × aabb
 2. P: AaBb × AABB
 3. P: AaBb × AAbb
 4. P: AaBb × aaBB

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích hai cặp tính trạng là AaBb × aabb.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Một gen quy định một tính trạng, tính trạng là trội hoàn toàn, muốn nhận biết một cá thể là đồng hợp hay dị hợp về tính trạng đang xét, người ta có thể tiến hành các thí nghiệm nào dưới đây?

 1. Lai phân tích.
 2. . Cho ngẫu phối các cá thể cùng lứa.
 3. 3. Tự thụ phấn.
 4. 1, 2.
 5. 1, 3.
 6. 2, 3.
 7. 1, 2, 3.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích và cho tự thụ phấn có thể xác định được cá thể là đồng hợp hay dị hợp.

+ Lai phân tích: cá thể đồng hợp cho ra 1 kiểu hình trội, cá thể dị hợp cho ra 2 kiểu hình trội và lặn với tỉ lệ bằng nhau.

+ Tự thụ phấn: cá thể đồng hợp cho ra 1 kiểu hình trội, cá thể dị hợp cho ra hai kiểu hình với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29: Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng:

 1. Phép lai phân tích
 2. Phép lai hai bố mẹ thuần chủng
 3. Phép lai thuận nghịch
 4. Không sử dụng được phép lai nào ở trên

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích.

Đáp án cần chọn là: A

Xem thêm: Gợi ý 10+ cách pha trà phổ nhĩ tốt nhất hiện nay

Câu 30:Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn, người ta thực hiện cách sau:

 1. Cho lai phân tích giữa cơ thể mang tính trạng này với cơ thể mang tính trạng kia
 2. Cho lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có tínhtrạng khác nhau, tính trạng nào xuất hiện ở F1 là tính trội
 3. Cho các cây thuần chủng tự thụ và theo dõi qua nhiều thế hệ
 4. Cách A, B đều đúng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn, người ta thực hiện cách sau: Cho lai giữa 2 cơ thể thuần chủng có tínhtrạng khác nhau, tính trạng nào xuất hiện ở F1 là tính trội

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Ý nghĩa của tương quan trội lặn là:

 1. Tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao
 2. Xác định các tính trạng mong muốn
 3. Phải kiểm tra độ thuần chủng của giốngnhằmtránh sự phân li tính trạng (ở F1) làm ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng.
 4. Tất cả các ý trên

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Ý nghĩa của tương quan trội – lặn:

+ Trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định các tính trạng mong muốn và tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội – lặn.

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32: Nếu tiếp tục lai phân tích cơ thể F1 (Aa – dài), kiểu hình thu được của đời sau là

 1. 1 dài : 2 ngắn
 2. 1 dài : 1 ngắn
 3. 3 dài : 1 ngắn
 4. 1 dài : 3 ngắn

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

F1: Aa (dài) đem lai phân tích:

Aa × aa → 1Aa : 1aa

KH: 1 dài : 1 ngắn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 33: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) trội hoàn toàn so với quả vàng (a). Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. Cơ thể mang kiểu hình trội sẽ có kiểu gen:

 1. AA (quả đỏ)
 2. Aa (quả đỏ )
 3. aa (quả vàng)
 4. Cả AA và Aa

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

F1: 100% quả đỏ => P thuần chủng (AA): quả đỏ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 34: Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen như thế nào?

 1. Kiểu gen đồng hợp.
 2. Kiểu gen dị hợp
 3. Kiểu gen đồng hợp trội.
 4. Kiểu gen dị hợp hai cặp gen.

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen dị hợp

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Vì nguyên nhân nào sau đây phép lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai

 1. Vì dựa vào tỉ lệ phân ly kiểu gen ở FB có thể biết được tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu
 2. Vì kết quả phân li kiểu hình ở FB hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu
 3. Vì phương pháp này đơn giản và ưu thế nhất
 4. Vì phương pháp này thường xảy ra sự phân tính kiểu hình

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

Phép lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai vì kết quả phân li kiểu hình ở Fb hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu

Đáp án cần chọn là: B

Câu 36: Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. Lai phân tích cây có màu hoa đỏ ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình

 1. 1 đỏ, 1 hồng
 2. 1 hồng, 1 trắng
 3. Toàn đỏ
 4. Toàn hồng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P: DD x dd

F1: 100%Dd (Toàn hồng)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 37: Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. Tiến hành lai giữa 2 cây hoa màu hồng ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

 1. Toàn hồng
 2. Toàn đỏ
 3. 3 đỏ : 1 trắng
 4. 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P: Dd x Dd

F1: 1 DD : 2Dd : 1dd

KH: 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 38: Ở hoa phấn kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. Phép lai giữa cây hoa hồng với hoa trắng sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình:

 1. 1 hồng : 1 trắng
 2. 1 đỏ : 1 trắng
 3. 1 đỏ : 1 hồng
 4. 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Xem thêm: Gợi ý 10+ 30 tết năm 2022 là ngày bao nhiêu hay nhất

Đáp án:

P: Dd x dd

F1: 1Dd: 1dd

KH: 1 hồng : 1 trắng

Đáp án cần chọn là: A

Top 18 menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách tổng hợp bởi Bản Tin Nội Thất

Đề kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội người ta sử dụng phép lai gì

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 4.82 (737 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính. Ý nghĩa của phép lai phân tích:.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.7 (393 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa:

 • Tác giả: toanhoc.org
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.41 (456 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa: … hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Hướng dẫn. Chọn D là đáp án đúng …

Câu 3: Menđen đã tiến hành phép lai phân tích bằng cách: A. Lai các cá thể đồng hợp với cá thể mang kiểu hình lặn B. Lai giữa hai cá thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản C. Lai giữa cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có tính trạng lặn D. Lai giữa cơ thể có kiểu hình trội với cơ thể có kiểu hình lặn

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.11 (260 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ có nên cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm hay nhất năm nay

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 3.87 (368 vote)
 • Tóm tắt: Lai phân tích là lai giữa cơ thể mang tính trội chưa biết kiểu gen … chứng tỏ cây đậu hạt vàng P đã cho ra hai loại giao tử khác nhau là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử. Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.76 (204 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách nào?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 3.41 (271 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách … lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Menđen đã tiến hành trên đối tượng nào để thực hiện các thí nghiệm của mình

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.19 (210 vote)
 • Tóm tắt: 11. Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen như …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách A. lai giữa hai cơ

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.05 (256 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Đáp án cần chọn là: D.

Xem thêm: Cách nhận biết bò lên giống chuẩn nhất | Gia súc Đại Việt

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 2.9 (55 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách D. lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Phép lai phân tích la phép lai giữa cá thể

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.72 (75 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính. Ý nghĩa của phép lai phân tích:.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.79 (134 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách: … Menden tiến hành lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể …

Trắc nghiệm sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo (P2)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 2.62 (164 vote)
 • Tóm tắt: cho lai thuận nghịch. Câu 4: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách: A. lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với …

Xem thêm: Bật mí 10+ các kỹ năng của nhà quản trị tốt nhất bạn nên biết

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.53 (177 vote)
 • Tóm tắt: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn. Chọn D …

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.4 (193 vote)
 • Tóm tắt: Một gen quy định một tính trạng, muốn nhận biết một cá thể là đồng hợp hay dị hợp về tính trạng đang xét, người ta thường tiến hành. 1. Lai phân tích;.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 2.29 (66 vote)
 • Tóm tắt: Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách. Ví dụ: Đậu …

Top 9 menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách đầy đủ nhất

 • Tác giả: lambaitap.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 2.12 (172 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.19 (152 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Nguồn: https://bantinnoithat.com
Danh mục: Toplist

Recommended For You